مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشیا عمودی
صفحه اصلی
بازدیدها
جستجو
زمان دیجیتال
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
منو
منو
نظر خواهی
ورود کاربران
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومی
ردیف عنوان دوره ها یا پودمانهای آموزشی  ساعت دوره  مجری  زمان تقریبی نحوه اجرا 
  حضوری غیرحضوری
1 Crystal Report 16 فناوری اطلاعات مرداد96 *  
2 آمار و اطلاعات رسمی در نظام سلامت 14 فناوری اطلاعات شهریور96   *
3 رایانش ابری 16 فناوری اطلاعات آبان96   *
4 فضای سایبری و اصول و قوانین فاوا در سازمان ها 10 فناوری اطلاعات مهر96    *
5 آشنایی با روش های کنترل کیفیت اقلام آماری 16 فناوری اطلاعات آذر96   *
1