دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
 آقای مهندس محسن عظیمی

سرپرست مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات


 
بسمه تعالی
آمار و فن آوری اطلاعات دیگر واژه ای جدید و غریب نیست لیکن هر آنچه که تا کنون درخصوص مزایا و محاسن این دو حوزه که بایکدیگر رابطه بسیار بسیار تنگانگی دارند گفته شده باز هم شاید نتوانسته در کشورهای در حال توسعه حق مطلب را ادا نماید، چرا که آثار و شواهد موجود خود نشانی است از این عدم درک مناسب؛ وجود داده های سرگردان، عدم توجه به داده های خام، عدم پردازش مناسب داده ها، توجه مبالغه ای به کمیت و کمتر توجه شدن به کیفیت با توجه به کمیتهای جمع آوری شده و تاکید بیشتر بر تجربیات فردی تا محاسبات سیستمی و ....
اما این مطالب حاکی از آن نیست که تلاشی برای تغییر رخ نداده و شاید یکی از مهمترین قدمهای برداشته شده در این میان مشارکت یافتن بیشتر و پررنگ تر حوزه های آمار و فن آوری اطلاعات که متولیان اصلی و سرشاخه های تصحیح این فرهنگ ها هستند باشد. امید که در سایه تداوم این عزم مدیریتی خصوصا در کشور عزیزمان ایران، شاهد توسعه کیفی و کمی هر چه بیشتر اطلاعات که سرمنشاء کلیه علوم است باشیم.
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved