دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
                                                                                                                
                           آقای علی ربیعی                                                             آقای محمدرضا جودکی
            عنوان پست سازمانی: کارشناس نرم افزار                            عنوان پست سازمانی: کارشناس سخت افزار
     شماره مستقیم: 33124922   شماره داخلی: 2318               شماره مستقیم: 33130941   شماره داخلی: 2324
             پست الکترونیک :rabiei.a@arakmu.ac.ir                             پست الکترونیک :m.joudaki@arakmu.ac.ir


                       
                                                                                
                           آقای ناصر رضایی                                                             آقای سجاد مویدی
        عنوان پست سازمانی:کارشناس ارشد رایانه                               عنوان پست سازمانی: کارشناس رایانه
  شماره مستقیم: 33130941   شماره داخلی: 2363                  شماره مستقیم: 33130941   شماره داخلی: 2324
          پست الکترونیک :Rezaee@arakmu.ac.ir                               پست الکترونیک :s.moayedi@arakmu.ac.ir


                      
                       آقای کوروش نخستین
       عنوان پست سازمانی: کارشناس ارشد رایانه
   شماره مستقیم: 33134421   شماره داخلی: 2322
       پست الکترونیک :k.nakhostin@arakmu.ac.ir
                      خانم راضیه بدخشان                                                           خانم حمیده علی اکبرپور
          عنوان پست سازمانی: کارشناس رایانه                                     عنوان پست سازمانی: کارشناس ارشد رایانه
  شماره مستقیم:      شماره داخلی: 2323                   شماره مستقیم: 33134421     شماره داخلی: 2322
      پست الکترونیک :badakhshan@arakmu.ac.ir                               پست الکترونیک:aliakbarpour@arakmu.ac.ir
                      خانم منیره عبدی
          عنوان پست سازمانی: کارشناس رایانه
   شماره مستقیم: 33134421     شماره داخلی 2322
      پست الکترونیک:

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved