دوشنبه 4 بهمن 1395  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبرنامه پزشکان:

متخصص

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه
جمعه توضیحات

داخلی

صبح 
و
عصر

صبح  
و
عصر

صبح
و
عصر
 
عصر
 
    عصر
صبح و عصر - به غیراز مواقع خاص و مرخصی

سونوگرافی و رادیولوژی

 
 صبح

صبح

-


عصر


       -
 
    -  

    -
به غیراز مواقع خاص و مرخصی
چشم پزشک       
      -       
      
      -

عصر
     
      -
         
         -
    
    -

    -
به غیراز مواقع خاص و مرخصی

اطفال

 
  صبح

    
    صبح

 
    
  صبح

    
   صبح

 
     
  صبح
 
    -

    -
به غیر از مواقع خاص و مرخصی

عمومی

24 ساعته

24 ساعته

24 ساعته 24
ساعته
24
ساعته
24
ساعته
24 ساعته -
طب فیزیکی و توانبخشی      
      -

  صبح

      -

      -

         -

     -

    -
به غیر از مواقع خاص و مرخصی

ساعت کار درمانگاه تخصصی:صبحها از 8:30 الی 14         عصرهااز ساعت15 الی 18

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved